Jeugdtrainers, coaches en teamleiders

Jeugdtrainers, coaches en teamleiders

Wilt u vanuit een andere vereniging contact leggen met een team:
Bovenbouw (O13-O19):    bovenbouw@avvswift.nl
Onderbouw (O8-O12):      onderbouw@avvswift.nl
Meisjesteams (O9-O15):  meidencoordinator@avvswift.nl
Voor scouting:                   hjo@avvswift.nl
Leeftijdscoördinator O8:  lc08@avvswift.nl
Leeftijdscoördinator O9:  lc09@avvswift.nl
Leeftijdscoördinator 10:  lc10@avvswift.nl
Leeftijdscoördinator 11:  lc11@avvswift.nl
Leeftijdscoördinator 12:  lc12@avvswift.nl

Keeperstrainer                                                                    Keeperstrainer
Herman van Hoek                                                                Rein Abbenhues

Trainers selectieteams                                                                 Teamleiders selectieteams

JO08-1: Rene Mosch en Aisha Pearl                                  JO08-1: Bertwin Heijse
JO09-1: Dylan Nieuwenhuizen                                           JO09-1: Marie Jeanne Mulder
JO10-1: Guyety Koolbergen                                                JO10-1: Barbara Quispel
JO11-1: Nick Wagenaar                                                      JO11-1: Fleur Tjong
JO12-1: Antal Heitlager                                                      JO12-1: Carel Insinger
JO13-2008-1: Jacco Munscher                                         JO13-2008-1: Jaap Vliegenthart
JO13-1: Bob Veldhuis                                                         JO13-1: Tonko Gast
JO14-1: Graham Waterberg                                               JO14-1: Bram Aupers
JO15-1: Tiago Caetano Brazia                                          JO15-1: Marcel Orie
JO17-1/2: Zjenja de Groot en Andrea Contini                  JO17-1/2: Zjenja de Groot
JO19-1: Guyety Koolbergen                                               JO19-1: Edwin Fey

Coaches niet-selectieteams                                                    Teamleiders niet-selectieteams

JO08-2: Roos Blom                                                            JO08-2: Arian van Diermen
JO08-3:                                                                                JO08-3: Floor Onland
MO09-1: Koen Dorreboom                                                 MO09-1: Marieke Dorreboom
MO09-2: Erwin Moeken                                                      MO09-2: Floor Onland
JO09-2: Jacques Schalken                                               JO09-2: Mark Jan Dijkstra
JO09-3: Sigrid Vendrig                                                      JO09-3: Sander van Maarschalkerweerd
JO09-4: Jean Paul van Marissing                                    JOO9-4: Angelique van Lith                                                  
JO09-5: Paul Dijkhoff                                                        JO09-5: Karin Bohm
JO09-6: Michiel Meeuwissen                                           JO09-6: Jopke Thijssen
JO10-2: Sviatoslav Kuzenniy                                            JO10-2: Dorus Landweer
JO10-3: Pijke Oostra (CC)                                                JO10-3: Frank Lurling
JO10-4: Wim Pauwels                                                      JO10-4: Edwin Hirdes (LC010+LC012)
JO10-5: Robin van Zijtveld                                               JO10-5: Marije Verwijnen
JO10-6: Remko Bijvoet                                                     JO10-6: Jacqueline Smits
MO11-1: Guus Middag                                                      MO11-1: Guus Middag
MO11-2: Simon van Melick                                              MO11-2: Jan van Dorth
MO11-3: Bas Koster                                                          MO11-3: Menno Koop
JO11-2: Matthijs Bunschoten                                          JO11-2: Ariane Goffard
JO11-3: Henk-Jan Kortes                                                 JO11-3: Dennis van den Boomen
JO11-4: George Akkerman                                               JO11-4: Michiel Boesveld
JO11-5: Geert van de Berg                                               JO11-5: Gert Koot
JO12-2: Joost Raessens                                                  JO12-2: Carolien Cuypers
JO12-3: Michiel Meeuwissen                                          JO12-3: Ronald Snoeijer

MO13-1: Antal en Jan Heitlager                                      MO13-1: Onno van Commenee
MO13-2: André de Jeu                                                     MO13-2: Menno Fris
MO13-3: Bas Koster                                                         MO13-3: Menno Koop
JO13-2: Jacco Munscher                                                JO13-2: Jaap Vliegenthart
JO13-3: Ron Veen/ Robert Heukels                               JO13-3: Robert Heukels
JO13-4: Cees Oomen                                                       JO13-4: Dirk Frikkee/ Hans Mol
JO14-2:  Zakaria Jbari                                                     JO14-2: Zakaria Jbari
JO14-3: Marcel de Nes                                                    JO14-3: Marcel de Nes
MO15-1: Peter van 't Veen / Robbert Tjin                       MO15-1: Peter van 't Veen
MO15-2: Drazen Lisak / Johan Wiericx                          MO15-2: Marjolijn van den Hurk
JO15-2: Gabe Baan                                                           JO15-2: Johan Benning
JO15-3: Ryan Bachaus                                                     JO15-3: Rob Zwartele / Chris Wijsenbek
JO17-2: Andrea Contini                                                    JO17-2: Danny Gans
JO17-3: Ryan Bachaus                                                    JO17-3: Uco Vegter
JO17-4: Glenn Zebeda                                                     JO17-4: Eefje van Kessel
JO19-2: Ryan Bachaus                                                    JO19-2: Folkert Zeilstra
JO19-3: Tim Augustijn                                                     JO19-3: Mijke van Otterloovoeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!